Kutt av tilbud ved Knut Hamsun videregående skole 

Uttalelse fra kunnskapsorganisasjonene: Árran lulesamisk senter, KUN og Hamsunsenteret.

Utdanningsavdelingen i Nordland fylkeskommune har foreslått å legge ned følgende tilbud ved Knut Hamsun videregående skole: 

  • Friluftslivfag – nasjonalt forsøk 
  • Byggfag vg1 og vg2 
  • Studiespesialisering vg1 i Steigen 

Gjennomføring av kuttlisten vil nedskalere skolen til en institusjon med lite relevans, både for elever og lærere, og nedleggelse vil, slik vi ser det, bli en konsekvens. Vi mener Nordland fylkeskommune må satse på Knut Hamsun videregående skole fordi: 

  • Hamarøy er den eneste lulesamiske språkforvaltningskommunen i landet. Skolen er avgjørende for å utvikle et velfungerende språkmiljø. Og utdanne morgendagens språkarbeidere. Løsningen er ikke å sende samiskspråklige elever til Bodø, der det ikke er et samisk språkmiljø. Skolen har signalisert at de vil ta en tydeligere rolle i utviklingen av den nye samiske kommunen. 
  • Nedleggelse av studiespesialisering vg1 i Steigen, vil føre til at «Steigenmodellen» settes på spill. Steigenmodellen innebærer et fireårig løp for yrkesutdanning, i samarbeid med næringsliv og bedrifter i distriktet. Modellen sikrer næringslivet i distriktet kvalifisert og stabil arbeidskraft. Tiltaket har vært en suksess, og må videreføres. 
  • Skolen og Steigenmodellen sikrer at ungdom fra distriktet kan bo lengre hjemme, eller i nærheten av hjemmet, noe som er med på å hindre frafall.  
  • Nord-Salten vil tømmes for ungdom, og sjansen for tilbakeflytting reduseres, til en region med sterk næringsmessig utvikling, og stort behov for kompetanse og hender. 
  • Distriktet trenger kompetansearbeidsplasser, som er med på å gi varierte jobbmuligheter, og øke mulighetene for rekruttering og tilflytting. 
  • Friluftsfag tilbyr et svært interessant utdanningskonsept, med vekt på helse og livsmestring. Elevene går ut med generell studiekompetanse, samtidig som de har en tilleggskompetanse som er etterspurt i samfunnet, og som de bærer med seg hele livet. Tilbudet rekrutterer elever fra hele landet og finnes bare på Knut Hamsun Vgs. Dette er også en viktig rekruttering for reiselivssatsinga i Nord - Salten. 
  • Knut Hamsun vgs. er en viktig faktor for regional utvikling og sikre av bolyst og verdiskapning i Hamarøy og Steigen, innen bl.a. sjømatnæringen, jordbruksnæringen, mineralnæringen og reiselivsnæringen. Det er bygd opp en betydelig leverandørnæring til de store næringsmessige «lokomotivene» i Steigen og Hamarøy; Cermaq, Nordlaks og TQC. Alle trenger kompetent arbeidskraft, for å bidra til verdiskapingen i landsdelen. 

Knut Hamsun vgs er viktig for å kunne levere kompetanse gjennom Studieverkstedet, som Utdanningsmegler, være bindeledd med bl.a. oppfølgingstjeneste, Karrieresenteret og NAV. Det er helt avgjørende at Nordland Fylkeskommune ivaretar Knut Hamsun videregående skole, som en del av grunnmuren i samfunnsbyggverket i Steigen og Hamarøy. Usikkerhet rundt skolens eksistens vil ha stor negativ effekt for utviklingen av nærings- og samfunnsliv, herunder samisk språk og kultur. Nordland Fylkeskommune kan ikke fjerne sin viktigste og eneste regionale utviklingsaktør i området!