Hamsuns jordbrukspolitiske artikler

I artikkelen ”Bondekulturen” (1908) tok Hamsun avstand fra et landbruk av amerikansk, industrialisert type. En slik driftsform i storformat der bonden var med i ”et aksjeselskap av ikke-bønder”, hadde etter Hamsuns oppfatning ”intetsomhelst med bønder og bondekultur å gjøre”.

I ”Et ord til oss”, publisert sommeren 1910, formulerte han sin jordbrukspolitikk slik: ”Vi skal tappe våre myrer, plante skog, kolonisere det veldige Nordland […] vi skal dyrke opp Norges land”.

Her fremholdt han at prioriteringen av turistnæringen skjedde på bekostning av nydyrkningen. Han mente samtidig at man nå sto i fare for å gjøre landet ”til et latterlig og intetsigende Sveits”, et ”hotell for utlendinger”. ”Vi har satt til vår nøysomhet, vår gode ro, våre små og stille vaner”, skrev Hamsun, ”vi har mistet vår arbeidsomhet, vårt indre har tapt”.

Samme argumentasjon la han til grunn i ”Den indre skade”, også denne artikkelen fra 1910.

I 1918, året etter Markens grøde kom ut, fulgte han opp med ”Menneskene og jorden”.  Her spør Hamsun retorisk: ”Har vi ansvarlige jordbrukspolitikere?” Svaret var nei: ”Sannheten er at vår jordbrukspolitikk har forfalsket livet for oss [...] Hvor er den sunne nøysomhet blitt av? Spør vinden og stjernene […] Det blir bare ingen mening i det hele, tilværelsen blir uten vett og forstand.”

I ”Bonde”, også skrevet i 1918, lyder kalleropet på ungjenta som har forlatt landsbygda og blitt tjenestejente i byen: ”Tilbake til jorden, lille Hanna! […] Det sted du er fra kaller på deg.”

I flere senere oppsett – som ”Landets oppdyrkning” (1918), ”Vårt jordbruks fremtid” (1919) og ”Brev til Molde Annonceblad” (1928) – er det de samme jordbrukspolitiske synspunkter som kommer frem.

I 1934 skriver Hamsun: ”Jeg har en liten gård som jeg har dyrket og plantet på og gjort litt større enn den var, men ingen av mine barn synes å ville ha den. Om 30–40 år er mine planter tømmer, det skulle bli noe slikt som 12 000 tylfter, akrene og engene har jeg fordoblet, det blir livberging for flere mennesker enn før. Det skal være mitt eftermæle.” (”Unge venner!”)

Referanser
”Et ord til oss”. Verdens Gang 3.7.1910
”Den indre skade”. Verdens Gang 31.7. og 1.8.1910
”Menneskene og jorden”. Aftenposten 17.2.1918
”Bonde”. Landmandsposten 8.3.1918
”Landets oppdyrkning”. Vestoplændingen 11.6.1918
”Vårt jordbruks fremtid”. Nationen 23.10.1919
”Brev til Molde Annonceblad”. Molde Annonceblad 15.2.1928
”Unge venner!” Nye Hamsun Samlede, b. 27, 1934–3 (tidligere upublisert)

(Samtlige artikler er trykt i bind 27 av Nye Hamsuns Samlede, Gyldendal Norsk Forlag 2009.)

Nasjonalbiblioteket.
"Jeg har en liten gård som jeg har dyrket og plantet på og gjort litt større enn den var," skrev